Muzeum Iluzji

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: 
Vena Promotion,
ul. Wojska Polskiego 5a,
84-360 ŁEBA

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz e-mail do osoby odpowiedzialnej. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@muzeummotyli.pl,
adres pocztowy: Vena Promotion,ul. Wojska Polskiego 5a, 84-360 ŁEBA

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi w naszych punktach handlowych lub za pośrednictwem kontaktu drogą elektroniczną.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Vena Promotion?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z wystawianiem faktur, w tym do: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Vena Promotion, którym jest: prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając email lub korespondencję pocztową: adres e-mail: kontakt@muzeummotyli.pl, adres pocztowy: Vena Promotion,ul. Wojska Polskiego 5a, 84-360 ŁEBA
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc poprawnie wystawić Fakturę:
Imię Nazwisko  / Nazwa Firmy
adres zamieszkania
nr ewidencyjny NIP
opcjonalnie konto email i nr telefonu. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wystawić Ci faktury za wykonane usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Vena Promotion w zakresie przetwarzanych danych? 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Vena Promotion; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.  Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe NIE UDOSTĘPNIAMY OSOBOM TRZECIM poza zewnętrzną firmą księgową, która przetwarza dokumenty księgowo-podatkowe naszej firmy. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania ustawy o dokumentach podatkowo- skarbowych w celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie - Twoje dane nie są przekazywane żadnemu podmiotowi obcemu. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie - Twoje dane nie są przetwarzane automatycznie.